OBCHODNÍ PODMÍNKY

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB VÝŽIVOVÉHO PORADENSTVÍ (dále jen "SP") 

I.    Úvodní ustanovení
1.     Zdena Vlasáková, IČ: 05753716, místem podnikání Studentská 1348, Přelouč, PSČ: 535 01, e-mail jidelniceknamiru@email.cz, bankovní spojení: 2401148478/2010, (dále jen „Poradce“), je fyzickou osobou podnikající v oboru Zprostředkování obchodu a služeb.
2.     Klient je fyzickou osobou, jež má zájem na zpracování osobního jídelníčku dle zásad zdravého stravování (dále jen „Klient“).

II.    Předmět smlouvy
1.     Smlouvou o poskytování služeb výživového poradenství (dále jen „Smlouva“) se Poradce zavazuje zpracovat pro Klienta na základě jím vyplněného dotazníku jednorázově jídelníček na míru spolu s recepty, návody na nákupy a stravování a doplňujícími informacemi (dále jen „Jídelníček“), a Klient se za to zavazuje zaplatit Poradci sjednanou odměnu.

III.    Uzavírání smlouvy
1.     Poradce zašle Klientovi k jeho žádosti předsmluvní dotazník, jehož vyplnění a odeslání  Poradci se považuje za objednávku služeb. Po jeho posouzení potvrdí  Poradce e-mailem  Klientovi přijetí objednávky. Smlouva nabývá platnosti potvrzením přijetí objednávky ze strany Poradce.
2.     Smlouva nabývá účinnosti připsáním sjednané ceny za poskytnutou službu dle článku V. SP na účet Poradce.

IV.    Souhlas se zpracováním osobních údajů
1. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), uděluje tímto Klient Poradci, jakožto správci osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů týkajících se Klienta, a to včetně údajů citlivých a souvisejících se zdravotním stavem  Klienta, které Poradce získá z vyplněného dotazníku Klienta. Zpracování osobních údajů bude probíhat za účelem řádného poskytování služeb. Souhlas je poskytován v rozsahu nezbytném k naplnění výše uvedeného účelu po dobu 3 měsíců. Klient prohlašuje, že si je vědom svých práv, jež mu přísluší  a svůj souhlas může  kdykoliv odvolat  sdělením své žádosti  Poradci.

V.    Dodání služby
1.     Poradce se zavazuje splnit svou povinnost, tj. zpracovat  a doručit  Jídelníček  Klientovi, nejpozději ve lhůtě 2 týdnů od započetí s plněním.
2.     Poradce je povinen započít s plněním  po uplynutí lhůty pro odstoupení od Smlouvy, tj. po uplynutí lhůty 14 dnů od nabytí platnosti  Smlouvy, byla-li v této lhůtě připsána na jeho účet odměna za zpracování Jídelníčku.
3.     Ustanovení odstavce 2. neplatí, prohlásí-li Klient výslovně, že žádá, aby poradce započal s plněním před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy. V  takovém případě započne Poradce s plněním ihned po připsání odměny na jeho účet.
4.     Smlouva se považuje ze strany Poradce za splněnou odesláním zpracovaného Jídelníčku na e-mailovou adresu Klienta.

VI.    Cena a platební podmínky
1.     Odměna za zpracování Jídelníčku činí 499 Kč.
2.     Odměna je splatná před započetím plnění ze strany Poradce, a to na základě faktury vystavené  Poradcem a doručené na e-mailovou adresu Klienta.
3.     Poradce je oprávněn vystavit fakturu po přijetí objednávky Klienta.
4.     Splatnost faktury činí 14 dní ode dne jejího vystavení.
5.     Bude-li Klient v prodlení s úhradou odměny o více jak 7 dní, je Poradce oprávněn od Smlouvy odstoupit.

VII.    Odstoupení od smlouvy
1.     Klient je oprávněn odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření, tj. ode dne potvrzení přijetí objednávky Poradcem.
2.     Klient nemá právo od Smlouvy odstoupit, jestliže mu Poradce k jeho výslovné žádosti již zpracoval a doručil jídelníček před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy.
3.     Odstoupí-li Klient od Smlouvy, přičemž Poradce k jeho výslovné žádosti již začal s plněním před uplynutím lhůty pro odstoupení, má Poradce nárok na poměrnou část ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy.
4.     Odstoupit od Smlouvy lze zasláním vyplněného formuláře pro odstoupení od Smlouvy na e-mailovou adresu Poradce; formulář dle věty první je dostupný ke stažení na internetové adrese http://doboje.blogspot.cz/p/vyzivove-poradenstvi.html.

VIII.    Práva z vadného plnění (reklamace)
1.     Při vadném poskytnutí služby, tj. jejím rozporu se Smlouvou, má Klient právo požadovat opravu nebo doplnění služby nebo přiměřenou slevu ze sjednané ceny služby.
2.     Nelze-li vadu odstranit, má Klient právo požadovat náhradní plnění nebo od Smlouvy odstoupit.
3.     Vadu je nutné reklamovat, tj. vytknout a oznámit Poradci, bez zbytečného odkladu poté, kdy mu byla služba poskytnuta.
4.     Poradce je povinen rozhodnout o reklamaci služby ve lhůtě 30 dnů od přijetí reklamace.

IX.     Mimosoudní řešení sporů
1.     V případě sporu mezi Klientem a Poradcem má Klient právo využít institutu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (dále také „ADR“). Řízení je oprávněn zahájit Klient podáním návrhu k věcně příslušnému subjektu, kterým je Česká obchodní inspekce (dále jen „ČOI“), a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kontaktoval Poradce za účelem řešení sporu poprvé. ADR při ČOI se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, a Pravidly pro postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů dostupnými na internetových stránkách ČOI (www.coi.cz). Řízení není zpoplatněno, náklady spojené s ADR si strany nesou samy.

X.     Závěrečná ustanovení
1.     Tyto SP jsou účinné ode dne 1. 2. 2017 a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy.
2.     Záležitosti neupravené Smlouvou nebo těmito SP se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

V Přelouči dne 1. 2. 2017